. .

Kategoria: Artykuły RSS feed for this category

0

Znak Klucz do wyjścia ewak. znajduje się w sekretariacie

Znak informuje o miejscu znajdowania się klucza do wyjścia ewakuacyjnego

0

Znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo

Znak informuje o wyjściu ewakuacyjnym do którego trzeba kierować się w lewą stronę

0

Znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo

Znak informujący o wyjściu ewokacyjnym znajdującym się po stronie prawej.

0

Znak wyjście ewakuacyjne

Znak wskazujący na wyjście ewakuacyjne

0

Znaki przeciwpożarowe

Całkowity wygląd znaków przeciwpożarowych został ustanowiony przez polskie prawo. Te są zazwyczaj kwadratowe bądź prostokątne, chociaż istnieją również te okrągłe. Znaki kwadratowe maja mieć ściśle określone wymiary. Każdy bok może mieć 10, 15, 20, 25, 35 lub 50 centymetrów. Biorąc pod uwagę te prostokątne, każdy krótszy bok może mieć 10, 15, 20, 25, 35, lub 50 centymetrów a dłuższy może być jego podwojeniem. Uznawane są odchylenia od tych norm, jednak nie mogą być większe aniżeli 5 mm. Znaki przeciwpożarowe umieszczone są najczęściej na tablicach z czerwonym lub ewentualnie zielonym i żółtym tłem a sam znak jest biały. Zdarzają się również

1

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne charakteryzują się zielonym tłem i białym oznakowaniem. Do ich wytworzenia stosuje się białą farbę fluorescencyjną, która pozwala widzieć znak nie tylko w warunkach dobrej widoczności światła dziennego, ale także w świetle sztucznym czy pomieszczeniach, które światła zostały pozbawione. Znaki ewakuacyjne mogą mieć kształt kwadratu bądź prostokąta, jednak funkcjonują także te o zaokrąglonych narożach. Wymiary znaków w przypadku kwadratu to takie, gdzie jeden z boków ma 10, 12.5, 15, 20 lub 35 centymetrów. W przypadku prostokąta krótszy bok może mieć 10, 12.5, 15, 20 lub 35 centymetrów a bok dłuży może być jego podwojeniem bądź potrojeniem. Dopuszcza się odchylenia

0

Rodzaje znaków ewakuacyjnych

Rodzaje znaków ewakuacyjnych podzielone są wg grup. Znaki ewakuacyjne dzielą się na trzy grupy: Podstawowe znaki ewakuacyjne, Znaki ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych Znaki ewakuacyjne uzupełniające. Oprócz tego podziału mogą różnić się wyglądem. O ile zawsze znak posiada zielone tło a sam symbol naznaczony jest farbą w kolorze białym to znak może różnić się formą i wymiarami – stosowane są kwadratowe i te prostokątne. Do podstawowych znaków ewakuacyjnych zalicza się te, które są powszechnie stosowane, na przykład: „wyjście ewakuacyjne”, „kierunek wyjścia prawo”, „kierunek wyjścia w lewo schodami w dół”, „kierunek ewakuacyjny”, „drzwi ewakuacyjne”, „ciągnąć aby otworzyć” czy „przesunąć aby otworzyć”. Znaki

0

Rodzaje znaków przeciwpożarowych

Znaki przeciwpożarowe oprócz samego wyglądu i kształtu można podzielić na te, które stanowią czytelną instrukcję jak nie stwarzać dodatkowego zagrożenia pożarem na terenie określonego obiektu oraz takie, które symbolizują i wskazują na niezbędne w przypadku pożaru sprzęty i urządzenia. Do pierwszej grupy można zaliczyć znaki przeciwpożarowe: „nie zastawiać”, „palenie wzbronione”, „zakaz palenia”, , „kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego lub urządzenia ostrzegawczego”,„zakaz gaszenia gaśnicą”. Zakaz gaszenia gaśnicą może być stosowany w przypadku możliwości zastosowania gaszenia gazem. W drugiej natomiast grupie znaków znajdują się między innymi: „gaśnica”, „drabina wewnętrzna”, „telefon do użycia w stanie zagrożenia”, „zestaw sprzętu gaśniczego” czy ”hydrant zewnętrzny”.

0

Inne znaki bezpieczeństwa

Znaki ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe znajdują się w zbiorczej grupie znaków bezpieczeństwa. Grupa ta zawiera szereg innych, służących ochronie zdrowia i życia symboli. Znakami bezpieczeństwa są także tablice oznakowań innych zagrożeń, nie tylko tych pożarowych, na przykład wybuchu czy hałasu. Znaki bezpieczeństwa to także te informujące o możliwych klęskach, jak na przykład „teren skażony biologiczne”, „teren skażony chemicznie” bądź „zerwana linia wysokiego napięcia”. W grupie tej znajdują się również tablice telefonów alarmowych, urządzeń elektrycznych, orientacyjne dla gazociągów i wodociągów. Warto pamiętać, że system znaków bezpieczeństwa to nie tylko oznakowania w postaci znaków czy tablic, ale też taśmy odgradzające i antypoślizgowe oraz

0

Elementy szczególne znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Polski i w myśl prawa polskiego mówiącego o ich charakterze. Odpowiedzialni za umieszczenie znaków bezpieczeństwa w określonym obiekcie użyteczności publicznej powinni mieć na uwadze ochronę zdrowia i życia ludzi, nigdy zaś nie powinni pokusić się niską ceną wyrobu. Znaki bezpieczeństwa, szczególnie znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej mają być widoczne w świetle dziennym, sztucznym oraz w sytuacji kiedy pomieszczenie światła jakiegokolwiek zostanie pozbawione (co najmniej przez dwie godziny od momentu jego zaniku). Dlatego istotna jest doskonała jakość wyrobu, tym samym farby fluorescencyjnej, jaką pokryty jest symbol. Istnieją także wytyczne odnoszące